Mânânın Zaferi Malazgirt

Ahmet Şahin

Târihler vardır; milletlerin hayâtında silinmez izler bırakan târihler… Târihler vardır; milletlerin mukadderâtında nice yükseliş ve düşüşe sahne olan târihler… Târihler vardır; devirlerin, çağların, asırların idrâkine ebedîlik mührünün vurulduğu târihler…

İşte Malazgirt… Anadolu’ya Türk mührünü vurarak ebedî Türk vatanı yapan destânlardan ilkinin adı… bin yetmiş bir… Gazavâtnâmeler, menâkıpnâmeler ve fütüvvetnâmelerle Anadolu’ya “Kızıl Elma” mayası çalınışının, ulu rüyâlara, ulvî gayelere bağlı yüce hayâllere dalınışın başlangıç târihi… Malazgirt… Türk tekevvününün bu mübârek topraklardaki terkibî izdivâcı…

Asırlar öncesinden asırlar sonrasına: “İleri!.. İleri!.. Türk’ün askeri ileri!.. Zaferler müjdelesin Türk kılınç ve süngüleri!..” emrinin, büyük Türk Hakanı Başbuğ Sultan Alp Arslan tarafından Malazgirt’de verilişinin târihi… Cenk meydanlarında; yıldırımlar, şimşekler, tufanlar ve kasırgalar misâli esen Türk’ün nice zalime baş eğdiren zaferlerinden birincisi…  Malazgirt, bin yetmiş bir; Anadolu kapılarının Müslüman Türk’e açılışının, duâlar ve âminlerle tapusunun ebediyyen kesilişinin destânlaşmış adı… Üstâd Necip Fazıl Kısakürek’in ifâdesiyle: “Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, estetiğine, irfânına, idrâkine…” uygun oluşlar merhalesinin evveliyâtı… Malazgirt… Türk’ün altın bahtını güldürecek ve en az dokuz asır sürecek şâ’şaa, kuvvet, kudret ve ihtişâmın Müslüman Türk’e has husûsîyetlerle dopdolu olduğu zaferler silsilesinin ilk adımı… Ve Malazgirt; Muhammedî îmânın, inancın ve ahlâkın, millet ve devlet hayatına aşk ve vecd ile hâkim kılınması neticesinde “İ’lâ’yı Kelimetullah” dâvâsının kıt’alar ötesine taşınması ve yayılmasını sağlayan ve “Cihân Hakîmiyeti”ne giden yolun târihî satırbaşı…

Malazgirt böyle bir rûhun eseridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir