TİRYAKİ HASAN PAŞA -3- (1599-1611)

Ali Sarıkaya – Halil Gökkaya

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa Osmanlı devlet teşkilatında önemli görevlerde bulunmuş ve layıkıyla hizmet etmiş bir devlet adamıdır. Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. II. Selim zamanında Enderun’da eğitim gördüğü belirtilir. III. Murad’ın şehzadeliği sırasında Manisa’da onun rikâbdarlığı görevini yaptı. Ardından III. Murad’la birlikte İstanbul’a gitti ve bir süre sarayda kaldı. Bosna serhaddinde Izvornik, Klis sancak beylikleri yaptığı, ardından Sigetvar’a tayin edildiği (985/1577) bilinmektedir. Yirmi yıldan fazla Sigetvar sancak beyliği yapan Hasan Bey burada büyük bir güç ve itibar kazandı. Bir ara Pojega sancağına nakledildiyse de kısa süre sonra Sigetvar’a döndü[1].

Sigetvar (Szigetvar) Budin Eyaleti'ne bağlıyken, Kanije Eyaleti'nin kurulmasını müteakip bu eyalete ilhak edildi ve 1688 yılındaki kaybına kadar sancak olarak kaldı[2]. Sinanpaşazâde Mehmed Paşa’nın serdarlığı döneminde meydana gelen Estergon bozgununda (1 Zilhicce 1003/7 Ağustos 1595) Hasan Paşa da Sigetvar beylerbeyi olarak orduda yer aldı. Serdarın ricat halinde Belgrad’a yöneldiği ve Lala Mehmed Paşa’nın mecburen kale içerisine kapandığı sırada ordugâhın kontrol altına alınması görevini üstlendi. Daha sonra Satırcı Mehmed Paşa’nın serdar olarak bölgeye gelmesi üzerine orduya katılan Tiryâkî Hasan Paşa (23 Ekim 1597) serdar tarafından Bosna Beylerbeyiliğine tayin edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir